Regulamin rezerwacji i najmu apartamentów

 1. Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów.
  • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji.
 2. Sposoby dokonywania rezerwacji
 3. Warunki dokonywania Rezerwacji
  • Każdy z apartamentów ma swój minimalny okres najmu, którego dostępność można sprawdzić telefonicznie lub wysyłając zapytanie na adres e-mail. W sezonie letnim w okresie lipiec sierpień, apartamenty wynajmujemy w systemie sobota-sobota (jednopokojowe) lub niedziela-niedziela (dwupokojowe) .
  • Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości dwóch pierwszych dni pobytu (przy pobycie do 7 dni) lub 30% całkowitej ceny rezerwowanego pobytu (powyżej 7 dni pobytu). Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy podany w wiadomości zwrotnej, w ciągu 3 dni od chwili złożenia rezerwacji.
  • W przypadku rezygnacji z usługi prosimy o niezwłoczne poinformowanie o takim fakcie.
  • Po upływanie wyznaczonego terminu na wpłatę zadatku, skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezygnacji z usługi.
 4. Opłaty dodatkowe
  • Sprzątanie końcowe apartamentu podanie jest wraz z opisem apartamentu.
  • Opłata klimatyczna wg stawki uchwalonej przez Radę Miasta Świnoujścia na dany rok.
  • Zgubienie lub niezwrócenie kluczy 300 zł.
  • Wykwaterowanie się po godz. 11.00 bez uzgodnienia będzie obciążone opłatą w wysokości najmu kolejnej doby bez możliwości zajmowanie tego apartamentu.
 5. Przyjazd i odbiór kluczy
  • Przyjazd powinien nastąpić w godz. 16.00-20.00.
  • Gość zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego najpóźniej na dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przybycia i odbioru kluczy poprzez:
   – kontakt telefoniczny
   – wiadomość SMS (osoba rezerwująca, nazwa apartamentu i godzina przybycia),
   – wiadomość e-mail (osoba itd.)
  • Przekazanie kluczy następuje w apartamencie (chyba że ustalono inaczej) po uiszczeniu zapłaty za cały pobyt i wpłacie ustalonej kaucji zwrotnej.
 6. Wyjazdy Gości
  • Opuszczenie apartamentu w godz. 8.00–10.00.
  • Goście zobowiązani są do poinformowania wynajmującego na dzień przed wyjazdem o godzinie opuszczenia apartamentu i przekazania kluczy.
  • Przekazanie kluczy po godz. 11.00 bez uprzedniej zgody wynajmującego obciążone będzie dodatkową opłatą w wysokości najmu kolejnej doby bez możliwości pozostania w apartamencie!!!
  • W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego lub późniejszego przybycia wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
  • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny w podobnym standardzie z zachowaniem kwoty rezerwacji w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
  • Wynajmujący ma prawo w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę najmu. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi po potrąceniu kwot za usługi już zrealizowane.
 7. Obowiązki Gości
  • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dbania o wyposażenie apartamentu, dokładnego zamykania drzwi i okien oraz ochronie kluczy przed osobami postronnymi.
  • Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach w godz. 22.00-6.00. W razie uzasadnionej skargi wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. Dodatkowo w przypadku interwencji Policji z winy wynajmującego, osoba rezerwująca obciążona zostanie kosztami umownymi w wysokości 300 zł.
  • Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania wynajmującego o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w wynajmowanym apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez sobie lub osoby przebywające w apartamencie w trakcie pobytu.
  • Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji . W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji oraz dochodzenia kary umownej w wysokości 200 zł/za noc, na każdą dodatkową osobę.
  • W trakcie trwania ciszy nocnej w apartamencie winny przebywać tylko osoby wskazane w umowie.
  • Palenie tytoniu w apartamentach jest zabronione a naruszenie tego zakazu powoduje naliczenie opłaty specjalnej w wysokości 300 zł. Palenie dozwolone jest tylko na balkonie lub przed budynkiem.
  • Gość w przypadku dokonania zniszczenia, trwałego zabrudzenia lub uszkodzenia mienia jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz do niezwłocznego naprawienia szkody lub niezwłocznego wypłaty odszkodowania na podstawie wyceny dokonanego przez wynajmującego.
  • Parkowanie samochodów i motocykli jest dopuszczalne tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest w szczególności parkowanie w miejscach, w których utrudniałoby swobodne wejście do budynku lub dojazd pojazdom uprzywilejowanym.
  • W przypadku zanieczyszczenia lub zatarasowania pomieszczeń oraz uszkodzenia urządzeń należących do nieruchomości wspólnej, sprawca tego powinien niezwłocznie sprzątnąć zanieczyszczone miejsce, zlikwidować zatarasowanie.
  • Śmieci i odpady wynosić w workach i wyrzucać do zbiorników specjalnie do tego przeznaczonych ( segregacja śmieci)
  • Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania wymogów sanitarno-porządkowych oraz sprzątania po nich i wyprowadzania psów na smyczy.
  • Właściciele zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez te zwierzęta.
  • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do należytej opieki w stosunku do dzieci i ponoszą pełną odpowiedzialność administracyjną i cywilną na szkody powstałe przez dzieci.
  • Zabrania się przechowywania rowerów w apartamentach (możliwe jest w garażu lub przed budynkiem).
 8. Postanowienia końcowe
  • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste powstałe przez Gości i inne osoby w trakcie pobytu w apartamencie.
  • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu: pracami budowlanymi w okolicach, pracami remontowymi, przerwami w dostawie mediów lub hałasem z sąsiednich lokali.
  • Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.apartamentyzdrojowa.eu Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Prawem właściwym do sporów pomiędzy wynajmującym a Gościem jest prawo polskie a ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla zamieszkania wynajmującego.